bryanomarmartinezmunoz12


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 0
 • Singleplayer Distance 0 KM
 • Singleplayer Economy 0 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 3
 • Singleplayer Distance 408 KM
 • Singleplayer Economy 76.96 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 11
 • TruckersMP Distance 5733 KM
 • TruckersMP Economy 97.16 L/100KM